ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: LIV/336/18

Szczegóły informacji

LIV/336/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LIV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-27

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr LIV/336/18 w sprawie zmiany Statutu Gminy Sława

Zmienia:

VI/40/03

Uchylenie/zmiana opis:

§2 otrzymuje brzmienie: Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sława,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sławie
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Stałe Rady Miejskiej w Sławie
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sławie
5) Komisji Skarg - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sławie
6) Klubie - powołany z inicjatywy radnych w dowolnym czasie Klub Radnych.
7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sławy
8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Sława
9) Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym  mieszkańcy Gminy Sława decydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu Gminy
10) Debacie - należy przez to rozumieć prowadzoną podczas sesji absolutoryjnej, dyskusję nad Raportem Burmistrza o stanie Gminy, w której mogą brać udział mieszkańcy
2. W §13 dodaje się ust.3, ust.4, ust.5 i ust.6
1) ust.3 - w oddzielnych głosowaniach Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Kandydatów zgłaszają radni.
2) ust.4 - jeżeli głosowanie nie doprowadzi do wyboru, przeprowadza się ponowne głosowanie, a w razie potrzeby i dalsze, przy czym w każdym następnym głosowaniu wyklucza się kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
3) ust.5 - w przypadku gdy kilku kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów-wyklucza się ich wszystkich od wyboru. Jeżeli jednak jeden z kandydatów uzyska zwykłą większość, a wszyscy pozostali kandydaci otrzymają po równej liczbie głosów, dodatkowe głosowanie zdecyduje o tym, który z kandydatów mających równą liczbę głosów przejdzie do następnej tury.
4) ust.6 - wniosek o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wraz z uzasadnieniem winien być złożony na piśmie i wygłoszony na sesji co najmniej na 14 dni przed sesją Rady, na której ma być rozstrzygany.
3. W §14 dodaje się pkt. 3a o treści - komisja skarg, wniosków i petycji.
4. W §15ust.1 dodaje się pkt. 1a o treści: komisję skarg, wniosków i petycji.
5. §15 ust.2 otrzymuje brzmienie: radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych.
6. §16 ust.3 podpunkt drugi otrzymuje brzmienie- przygotowanie porządku obrad.
7. §16 ust. 4 otrzymuje brzmienie-porządek obrad o jakim mowa w ust.3 podpunkt drugi obejmuje informację o stanie mienia komunalnego
8. §19 ust.1 otrzymuje brzmienie: Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w §17 Statutu jest upoważniony do występowania w imieniu Rady na zewnątrz w sprawach opinii i stanowisk, które zostały przyjęte przez Radę.
9. § 27 ust.4 otrzymuje brzmienie: o terminie, miejscu zwołania sesji zawiadamia się radnych w formie elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad przesyłając zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, oraz projektami uchwał. Na wniosek radnego powyższe materiały mogą być przekazywane radnemu w formie papierowej.
10. § 27 ust.7 otrzymuje brzmienie: zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje sie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Do § 27 dodaje się ust.8 o treści: Obrady Rady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane.
12. § 52 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: przebieg głosowania ze wskazaniem imiennego wskazania głosów oddanych przez poszczególnych radnych z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw", "wstrzymujących", "głosów nieważnych" oraz radnych którzy odmówili udziału w głosowaniu.
13. §57 ust.1 otrzymuje brzmienie: Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować: radni, burmistrz, komisje rady, kluby radnych, grupa co najmniej 200 mieszkańców w trybie inicjatywy obywatelskiej. Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców określa Rada odrębną uchwałą.
14. § 64 ust.1 otrzymuje brzmienie:"w przypadku gdy z przyczyn technicznych głosowanie za pomocą elektronicznego systemu głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne. Przewodniczący stwierdzając wystąpienie problemów technicznych zarządza głosowanie za pomocą kart imiennych.„
15. Dodaje się §108a o treści:
1. Rada powołuje ze swojego grona stałą Komisję do badania zasadności skarg na działania Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.
2. W skład Komisji skarg wniosków i petycji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. Każdy Klub Radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu Komisji.
1) Pismo wskazujące przedstawiciela Klubu, Przewodniczący Klubu przedkłada Przewodniczącemu Rady.
2) Komisja jest powoływana przez Radę w liczbie od 3 do 5 członków ale nie mniej niż liczba Klubów Radnych
3. W przypadku gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada,     Przewodniczący Rady kieruje ją do Komisji skarg, wniosków i petycji. W przypadku odmiennym Rada przekazuje ją do rozpatrzenia przez właściwy organ.
4. Komisja Skarg bada wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt odpowiedzi wraz z uzasadnieniem i przekazuje go niezwłocznie Przewodniczącemu Rady
1) Przy badaniu skarg, wniosków i petycji Komisja Skarg kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności, wnikliwości.
2) Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności lub niemożności działania wyznaczony przez niego jeden z członków Komisji.
3) W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Skarg może się zwrócić do organu wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
4) Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji Skarg może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek i petycja.
5) Z przeprowadzonych czynności Komisja Skarg sporządza protokół a okoliczności w nim wskazane stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
6) Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi, wniosku i petycji lub propozycje stanowiska Rady w zakresie dalszego procedowania.
7) Komisja skarg proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
8) Komisja skarg rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
9) Posiedzenia Komisji skarg są protokołowane.
10) Przewodniczący Komisji skarg odpowiada za prowadzenie i ochronę dokumentacji Komisji.
5. W §125 pkt. b) otrzymuje brzmienie –mianowania – nauczyciele zatrudnieni na zasadzie mianowania  pkt. c) otrzymuje brzmienie: powołanie – Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy

Na podstawie:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 r. poz.994 ze zm.) uchwala się co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale nr VI/40/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Sława wprowadza się następujące zmiany:
1. §2 otrzymuje brzmienie: Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Sława,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Sławie
3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisje Stałe Rady Miejskiej w Sławie
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sławie
5) Komisji Skarg - należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Sławie
6) Klubie - powołany z inicjatywy radnych w dowolnym czasie Klub Radnych.
7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Sławy
8) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Sława
9) Budżecie Obywatelskim - należy przez to rozumieć proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym  mieszkańcy Gminy Sława decydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu Gminy
10) Debacie - należy przez to rozumieć prowadzoną podczas sesji absolutoryjnej, dyskusję nad Raportem Burmistrza o stanie Gminy, w której mogą brać udział mieszkańcy
2. W §13 dodaje się ust.3, ust.4, ust.5 i ust.6
1) ust.3 - w oddzielnych głosowaniach Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. Kandydatów zgłaszają radni.
2) ust.4 - jeżeli głosowanie nie doprowadzi do wyboru, przeprowadza się ponowne głosowanie, a w razie potrzeby i dalsze, przy czym w każdym następnym głosowaniu wyklucza się kolejno tego z kandydatów, który w poprzednim głosowaniu uzyskał najmniejszą liczbę głosów.
3) ust.5 - w przypadku gdy kilku kandydatów uzyska tę samą najmniejszą liczbę głosów-wyklucza się ich wszystkich od wyboru. Jeżeli jednak jeden z kandydatów uzyska zwykłą większość, a wszyscy pozostali kandydaci otrzymają po równej liczbie głosów, dodatkowe głosowanie zdecyduje o tym, który z kandydatów mających równą liczbę głosów przejdzie do następnej tury.
4) ust.6 - wniosek o odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wraz z uzasadnieniem winien być złożony na piśmie i wygłoszony na sesji co najmniej na 14 dni przed sesją Rady, na której ma być rozstrzygany.
3. W §14 dodaje się pkt. 3a o treści - komisja skarg, wniosków i petycji.
4. W §15ust.1 dodaje się pkt. 1a o treści: komisję skarg, wniosków i petycji.
5. §15 ust.2 otrzymuje brzmienie: radny może być członkiem najwyżej 3 komisji stałych.
6. §16 ust.3 podpunkt drugi otrzymuje brzmienie- przygotowanie porządku obrad.
7. §16 ust. 4 otrzymuje brzmienie-porządek obrad o jakim mowa w ust.3 podpunkt drugi obejmuje informację o stanie mienia komunalnego
8. §19 ust.1 otrzymuje brzmienie: Przewodniczący oprócz uprawnień przewidzianych w §17 Statutu jest upoważniony do występowania w imieniu Rady na zewnątrz w sprawach opinii i stanowisk, które zostały przyjęte przez Radę.
9. § 27 ust.4 otrzymuje brzmienie: o terminie, miejscu zwołania sesji zawiadamia się radnych w formie elektronicznej najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad przesyłając zawiadomienie wraz z porządkiem obrad, oraz projektami uchwał. Na wniosek radnego powyższe materiały mogą być przekazywane radnemu w formie papierowej.
10. § 27 ust.7 otrzymuje brzmienie: zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje sie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
11. Do § 27 dodaje się ust.8 o treści: Obrady Rady są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz transmitowane.
12. § 52 pkt. 7 otrzymuje brzmienie: przebieg głosowania ze wskazaniem imiennego wskazania głosów oddanych przez poszczególnych radnych z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw", "wstrzymujących", "głosów nieważnych" oraz radnych którzy odmówili udziału w głosowaniu.
13. §57 ust.1 otrzymuje brzmienie: Z inicjatywą uchwałodawczą mogą występować: radni, burmistrz, komisje rady, kluby radnych, grupa co najmniej 200 mieszkańców w trybie inicjatywy obywatelskiej. Procedurę wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez grupę mieszkańców określa Rada odrębną uchwałą.
14. § 64 ust.1 otrzymuje brzmienie:"w przypadku gdy z przyczyn technicznych głosowanie za pomocą elektronicznego systemu głosowania nie jest możliwe, przeprowadza się głosowanie imienne. Przewodniczący stwierdzając wystąpienie problemów technicznych zarządza głosowanie za pomocą kart imiennych.„
15. Dodaje się §108a o treści:
1. Rada powołuje ze swojego grona stałą Komisję do badania zasadności skarg na działania Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków i petycji kierowanych do Rady.
2. W skład Komisji skarg wniosków i petycji wchodzą Radni, w tym przedstawiciele wszystkich Klubów. Każdy Klub Radnych wyznacza jednego przedstawiciela do składu Komisji.
1) Pismo wskazujące przedstawiciela Klubu, Przewodniczący Klubu przedkłada Przewodniczącemu Rady.
2) Komisja jest powoływana przez Radę w liczbie od 3 do 5 członków ale nie mniej niż liczba Klubów Radnych
3. W przypadku gdy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada,     Przewodniczący Rady kieruje ją do Komisji skarg, wniosków i petycji. W przypadku odmiennym Rada przekazuje ją do rozpatrzenia przez właściwy organ.
4. Komisja Skarg bada wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie projekt odpowiedzi wraz z uzasadnieniem i przekazuje go niezwłocznie Przewodniczącemu Rady
1) Przy badaniu skarg, wniosków i petycji Komisja Skarg kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności, wnikliwości.
2) Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji a w razie jego nieobecności lub niemożności działania wyznaczony przez niego jeden z członków Komisji.
3) W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Skarg może się zwrócić do organu wykonawczego lub kierownika jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku i petycji.
4) Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji Skarg może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek i petycja.
5) Z przeprowadzonych czynności Komisja Skarg sporządza protokół a okoliczności w nim wskazane stanowią podstawę sformułowania projektu uchwały w sprawie skargi, wniosku lub petycji.
6) Projekt uchwały zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi, wniosku i petycji lub propozycje stanowiska Rady w zakresie dalszego procedowania.
7) Komisja skarg proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
8) Komisja skarg rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
9) Posiedzenia Komisji skarg są protokołowane.
10) Przewodniczący Komisji skarg odpowiada za prowadzenie i ochronę dokumentacji Komisji.
5. W §125 pkt. b) otrzymuje brzmienie –mianowania – nauczyciele zatrudnieni na zasadzie mianowania  pkt. c) otrzymuje brzmienie: powołanie – Z-cę Burmistrza, Skarbnika Gminy
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następującego po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
W dniu 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.poz.130).Art.15 tej ustawy wskazuje, ze przepisy którymi zmieniono ustrojowe ustawy samorządowe stosować należy do kadencji organów następujących po kadencji w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie. Tym samym ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu terytorialnego bieżącej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego, niezbędnych do funkcjonowania znowelizowanych ustaw. Akty te powinny zatem zostać przygotowane, podjęte i opublikowane w bieżącej kadencji ze wskazaniem, że wejdą one w życie z dniem rozpoczęcia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego kolejnej kadencji.
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy ustrojowo-organizacyjne gminy jest jej statut. Przedłożony projekt uchwały zawiera minimalny zakres zmian w Statucie Gminy Sława niezbędnych do wprowadzenia w bieżącej kadencji w związku z wejściem w Zycie ustawy nowelizującej. Są to zapisy dotyczące głosowania imiennego i określenia jego procedury, obligatoryjnej komisji skarg, wniosków i petycji, oraz inicjatyw obywatelskich, porządku obrad zamiast projektu porządku obrad., umożliwienie przekazywania radnym zawiadomień o zwołaniu sesji i projektów uchwał  drogą elektroniczną.
 
Zgodnie z ustawą nowelizującą wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały, której przepisy wejdą w życie od nowej kadencji po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-10-04 12:22:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-10-04 12:22:26
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-10-04 12:25:19
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-10-09 07:52:14
Artykuł był wyświetlony: 125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu