ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Miejska

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

RADA MIEJSKA W SŁAWIE
67-410 Sława, ul. Henryka Pobożnego 10
tel. 068 355-83-16
 
WŁAŚCIWOŚCI RADY MIEJSKIEJ
 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
 2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
 3. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
 4. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 5. Do wewnętrznych organów Rady należą:
 • Przewodniczący,
 • 2 Wiceprzewodniczących,
 • Komisja Rewizyjna,
 • Komisje stałe, wymienione w Statucie,
 • Doraźne komisje do określonych zadań.
SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH
Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
Oprócz uchwał Rada może podejmować:
 • postanowienia proceduralne,
 • deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
 • oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie,
 • apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
 • opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
ZADANIA RADY MIEJSKIEJ
 1. Uchwalanie Statutu Gminy.
 2. Ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza – na wniosek Burmistrza.
 4. Uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 5. Uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalanie programów gospodarczych.
 7. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
 • Określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.
 • Emitowania obligacji oraz określania zasad i zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza.
 • Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
 • Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym.
 • Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską.
 • Tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 1. Określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników.
 5. Nadawanie honorowego obywatelstwa miasta.
 6. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Szczęsny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Szczęsny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-13 10:07:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-13 10:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-12 13:30:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »