Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Organ Wykonawczy

Szczegóły informacji

Organ Wykonawczy

Informacja ogłoszona dnia 2012-05-10 15:25:51 przez Andrzej Szczęsny

Burmistrz

Cezary Sadrakuła
Data wyboru na urząd:  27 października 2002 r.
Adres:  ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
Kontakt: tel. 0-68-355-83-10
fax 0-68-355-83-13
Dyżur: Poniedziałek 14:00 - 16:00
Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 5. okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 7. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 8. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 11. upoważnianie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 12. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 13. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa.
 

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Gruszewski
Data powałania na stanowisko: 18 listopada 2002 r.
Adres:  ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
Kontakt:  tel. 0-68-355-83-10
fax 0-68-355-83-13

Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
 1.  podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
 2.  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 

Sekretarz

Danuta Pitrowska
Data powołania na stanowisko: 11 lipca 1990 r.
Adres:  ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
Kontakt:  tel. 0-68-355-83-10
fax 0-68-355-83-13

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:
 1. opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy kierowników,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 6. nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Burmistrza,
 7. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 8. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
 9. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i spisami,
 10. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.
 

Skarbnik

Małgorzata Szymoniak
Data powołania na stanowisko: 21 grudnia 2017 r.
Adres:  ul. Henryka Pobożnego 10
67-410 Sława
Kontakt:  tel. 0-68-355-83-10
fax 0-68-355-83-13

Do zadań Skarbnika należy:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. kierowanie pracą Referatu Finansowego,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowaniu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń i upoważnień Burmistrza.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Andrzej Szczęsny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Szczęsny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-05-10 15:23:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Szczęsny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-05-10 15:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-12 13:25:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10173 raz(y)