ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/117/19Drukuj informacjęAkt prawny: XI/117/19

Szczegóły informacji

XI/117/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XI/117/19 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust.6 i 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2018.967 ze zm.) w związku z art. 1 pkt 11 lit. b i pkt. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1287) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019.506 ze zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli  uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/253/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie:
„  Regulamin w sprawie dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy i za wysługę lat oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława.”;
2) w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a po wyrazach „wychowawcy klasy” dodaje się wyrazy „ ,oddziału przedszkolnego, grupy wychowawczej”
3) § 4 ust. 1 i lit. a otrzymują brzmienie:
„1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, oddziału przedszkolnego, grupy wychowawczej, doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) za wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego, grupy wychowawczej – w wysokości    300 zł,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od września 2019 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
W myśl art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, organ prowadzący szkoły, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu stawki dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania m.in. dodatków funkcyjnych.
            Z treści art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Karty Nauczyciela nową normę art. 34a która, w brzmieniu od 1 września 2019 r. stanowi, że: - nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, a jego minimalna wysokość wynosi 300 zł.
            Przepis art. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela  stanowi, że ilekroć jest mowa o nauczycielach bez bliższego określenia to rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach , szkołach i placówkach. Ten argument przemawia za stanowiskiem, że art. 34a Karty Nauczyciela ma zastosowanie również do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. W prawie oświatowym terminy „klasa”, „oddział”, „grupa” traktuje się jako synonimy, stąd należy wywodzić, że od 1 września 2019r. również wychowawcy oddziałów przedszkolnych i grup wychowawczych są objęci regulacją art. 34a Karty Nauczyciela, a dodatek funkcyjny nie może im zostać przyznany przez organ prowadzący w wysokości niższej niż 300 zł.
            Z uwagi na powyższe Gmina Sława w projektowanej uchwale zmienia w regulaminie wynagradzania nauczycieli jego tytuł oraz wprowadza dodatek funkcyjny w wysokości 300 zł za wychowawstwo klasy, oddziału przedszkolnego i grupy wychowawczej dla nauczycieli pełniących te funkcje, a zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława.
            Zgodnie z treścią art. 30 ust.6a Karty Nauczyciela regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Takiej samej procedurze podlega każda zmiana treści regulaminu.
            W dniu 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sławie doszło do spotkania przedstawicieli związków zawodowych ZNP i NSZZ Solidarność (zrzeszających nauczycieli z terenu Gminy Sława) z przedstawicielem Gminy Sława. Na spotkaniu wszystkie podmioty doszły do porozumienia w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli dot. dodatków funkcyjnych, w tym za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, oddziału przedszkolnego i grupy wychowawczej.  Na okoliczność powyższego został sporządzony i podpisany protokół uzgodnień.
            W budżecie Gminy Sława na 2019 rok zabezpieczono środki finansowe na pokrycie wprowadzenia tych dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sława.
            Mając na względzie powyższe wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.
           
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 13:17:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 13:22:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 11:22:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony