ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XI/115/19Drukuj informacjęAkt prawny: XI/115/19

Szczegóły informacji

XI/115/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-08-29

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XI/115/19 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. .506  ze zm.). art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j .Dz. U. z 2019 r. poz. 52. ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do uchwały Nr XI/115/19
z dnia  29 sierpnia 2019 r.
REGULAMIN
głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję
od 2020 r. do 2023 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1
1.    Radni, wybierają:
1)  1 ławnika do Sądu Rejonowego we Wschowie do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich   spośród 1 kandydata;
2)  2 ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli do IV Wydziału Pracy spośród 2 kandydatów;
2.    Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.
§ 2
1.    Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania sporządzonych odrębnie dla każdego sądu.
2.    Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
3.    Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej i rozdaje je radnym.
§ 3.
1.    Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.
2.    Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne (dyskretne) dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania.
 
§ 4.
1.    Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.
2.    Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3.    Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.
§ 5.
Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
 
Rozdział II
Zasady głosowania w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników
 
§ 6.
Karty do głosowania, sporządzone odrębnie dla każdego Sądu, według jednolitej formy, zawierają treść: "Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu ................... w ...................." oraz pytanie "Czy jesteś za wyborem na ławnika?"
Poniżej, w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię (imiona) kandydata. Obok, każdego nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: obok wyrazu "tak", druga  obok wyrazu "nie".
§ 7
 1.        Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku "x" w kratce obok wyrazu "tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem lub w kratce obok wyrazu "nie" opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.
2.    Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1)    postawi przy nazwisku kandydata znak "x" jednocześnie w kratce obok wyrazu "tak", jak i w kratce obok wyrazu "nie";
2)    nie postawi przy nazwisku kandydata znaku "x" w kratce obok wyrazu "tak" ani  obok wyrazu "nie";
3)    wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1
-      jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata (głos neutralny, tzw. wstrzymujący się).
3.    Karty wyjęte z urny niesporządzone przez komisję skrutacyjna  są kartami nieważnymi.
4.    Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
 
§ 8
Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 5 Regulaminu) więcej głosów, znaków "x" w kratce obok wyrazu "tak" od sumy znaków "x" w kratce obok wyrazu "nie" ,bez dokonania wyboru
§ 9
 1.        Komisja Skrutacyjna sporządza odrębne protokoły dla każdego sądu, w których określa co najmniej:
1)    liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2)    imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów;
3)    liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
4)    liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
5)    liczbę kart nieważnych;
6)    kolejno, imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:
a)    za wyborem kandydata na ławnika,
b)    przeciw wyborowi kandydata na ławnika,
c)    bez dokonania wyboru;
-      oraz stwierdza wynik wyborów w obrębie głosowania na każdego z kandydatów na ławników.
2.    Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
3.    Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Regulaminu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
Do Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 29 sierpnia 2019 r. na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Komisja skrutacyjna w składzie:
1)    Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny ……………………………;
(imię, imiona i nazwisko)
2)    członek Komisji Skrutacyjnej - radny ………………………………..;
3)    członek Komisji Skrutacyjnej - radny ……………………………….. po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1.    Liczba radnych Rady Miejskiej w Sławie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania: ……………….
2.    Na ławnika do Sądu Rejonowego w ………………….. zgłoszono kandydatury:
1)    ……………………………………
2)    ……………………………………
 
3.    Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania ……………..
4.    Liczba kart wyjętych z urny: …………. Różnica liczby kart wyjętych od liczby osób, którym wydano karty do głosowania powstała przypuszczalnie z powodu …………….
5.    Liczba kart nieważnych:     …………….
6.    Liczba głosów nieważnych …………….
7.    Liczba głosów ważnych      …………….
8.    Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1)    …………………………….- oddano głosów……………..;
2)    …………………………… - oddano głosów……………..
 
Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat/ci:
 
1)    ………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2)    …………………………………..;
 
(imię, imiona i nazwisko)
zostali wybrani na ławników do Sądu Rejonowego w …………………….
W związku z tym, że kandydaci:
 
1)    ……………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2)    ……………………………….;
 
(imię, imiona i nazwisko)
Uzyskali równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu ławnika, a jednocześnie powodowałoby to wybór większej liczby ławników niż ustalony limit, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt .... Regulaminu, należy przeprowadzić II turę głosowania spośród tych kandydatów.
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie* zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ………………………………….
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej                  ...........................
2) Członek Komisji Skrutacyjnej                               ...........................
3) Członek Komisji Skrutacyjnej                               ...........................
* - wybrać właściwy wariant
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór karty do głosowania do rozdziału II Regulaminu w przypadku, gdy liczba kandydatów na ławników jest mniejsza lub równa liczbie wybieranych ławników
 
Karta do głosowania w wyborach ławników
do Sądu ............................. w ......................
Czy jesteś za wyborem na ławnika?
.....................   tak nie
.....................   tak nie
 
(pieczęć)
Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku "x" w kratce obok wyrazu "tak" opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu "nie" opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-02 12:38:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-02 12:41:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-02 10:41:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony