ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 r.-2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Sławy informuję, że przystępuje się do wyboru:
1/ do Sądu Rejonowego w Nowej Soli  2 ławników do Wydziału Pracy
2/ do Sądu Rejonowego we Wschowie 2 ławników do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich na kadencje od 2016 r do 2019 r.
 
Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze rady Urzędu Miejskiego w  Sławie przy ul. H. Pobożnego 10 pok. Nr 107
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r. Zgłoszenia, które wpłynęły do rady miejskiej po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
 Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)
„Art. 158.
§ 1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
§ 2. (uchylony)
 
§ 3. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Art. 159.
§ 1. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.”
Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:
    Zgodnie z art. 162 § 1 powyższej ustawy kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji tj. 30 czerwca 2015 r.
 
    Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którego wzór zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 121, poz. 693). 
Do karty zgłoszenia załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych:
1) informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego; 
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona; 
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.); 
5) dwa aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego   
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć: 
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. 
7) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. od 1) do 6) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grażyna Cyran
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-02 15:02:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-02 15:09:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-02 13:09:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »