ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Interpretacja przepisów prawa

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego - w zakresie użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-11 11:59:41 przez Andrzej Szczęsny

Akapit nr 1 - brak tytułu

FB.310.1.2013                                                                      Sława, dnia 9 września 2013 roku
                                                                                      
 
 
 
Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego
 
    Burmistrz Miasta Sławy działając na podstawie art. 14j §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) wydaje niniejszym urzędową interpretację przepisów prawa podatkowego
                                                        postanawia
 
uznać za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że podatnikiem podatku od nieruchomości będzie jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, gdy Skarb Państwa, jako właściciel nieruchomości, na której posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny zawrze z osobą fizyczną umowę najmu, bądź umowę bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego (zbliżoną do umowy użyczenia) znajdującego się w takim budynku lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, przy czym najem (bezpłatne korzystanie) nie obejmie gruntu i całego budynku mieszkalnego.
 
        Pismem z dnia 2013r. ( wpłynęło dnia 13 czerwca 2013r.) Podatnik zwrócił się do organu podatkowego właściwego w zakresie podatku od nieruchomości o wydanie urzędowej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia, kto będzie podatnikiem podatku od nieruchomości w przypadku gdy Skarb Państwa jako właściciel nieruchomości, na której posadowiony jest wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, zawrze z osoba fizyczną umowę najmu bądź umowę bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego  znajdującego się w takim budynku lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, przy czym najem nie obejmie gruntu i całego budynku mieszkalnego. 
 
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny dotyczący zdarzenia przyszłego.
 
                             będąc zarządcą nieruchomości Skarbu Państwa, będzie przekazywało do bezpłatnego używania lub oddawało w najem osobie fizycznej lokal mieszkalny, który nie został wyodrębniony jako odrębna nieruchomość przy czym najem ( bezpłatne korzystanie ) nie obejmie gruntu i całego budynku mieszkalnego.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613 z późn. zm. - dalej: ustawa), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2, zgodnie z którym obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, grunty oraz budynki lub ich części.
Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości generalnie spoczywa na podmiotach będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych oraz użytkownikami wieczystymi gruntów. W przypadku nieruchomości ( obiektów budowlanych ) stanowiących własność Skarbu Państwa obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na posiadacza tych nieruchomości lub obiektów budowlanych, jeżeli posiadanie: wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego. Przeniesienie obowiązku podatkowego nie następuje jednak w przypadku, gdy osoba fizyczna posiada lokal mieszkalny Skarbu Państwa, który nie jest odrębną nieruchomością.
Umowy przenoszące posiadanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych, zawarte przez jednostki organizacyjne LP z osobami, które są pracownikami Służby Leśnej uprawnionymi do bezpłatnego mieszkania na podstawie powołanych przepisów, należy traktować, jako umowy zawarte bezpośrednio     z właścicielem, czyli Skarbem Państwa. Będą to, więc umowy skutkujące przeniesieniem obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy. Ustawa o lasach mówi o „bezpłatnym mieszkaniu”. Nie konkretyzuje natomiast statusu prawnego nieruchomości będącej tym mieszkaniem. W związku z tym, wydaje się, że mogą to być wszystkie nieruchomości pełniące funkcje mieszkalne, tj. wolno stojące budynki mieszkalne, budynki szeregowe, mieszkania spółdzielcze, komunalne i wyodrębnione bądź niewyodrębnione lokale mieszkalne. Od statusu prawnego ( rodzaju nieruchomości ) pełniącej funkcję „bezpłatnego mieszkania” zależy prawidłowe ustalenie podatnika podatku od nieruchomości w przypadku umów podpisywanych przez jednostki organizacyjne LP z pracownikami Służby Leśnej na korzystanie z tych nieruchomości.
Generalnie obowiązek podatkowy wynikający z art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostaje przeniesiony na posiadacza nieruchomości w wyniku zawarcia z właścicielem ( Skarbem Państwa ) umowy przenoszącej posiadanie. Wyjątkiem, gdy obowiązek podatkowy dotyczy nadal właściciela, jest umowa zawarta przez osobę fizyczną, której przedmiotem jest posiadanie lokalu mieszkalnego niestanowiącego odrębnej nieruchomości, w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r.        o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), regulująca status prawny lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 
            Po rozważeniu argumentów Podatnika i zapoznaniu się z oficjalnie obowiązującą wykładnią prawa Burmistrz Sławy przyjmuje stanowisko Podatnika w zakresie zagadnień  opisanych poniżej.
 
Dodatkowo zauważam, że na podstawie art. 14 §1 i § 2 Ordynacji podatkowej Minister Finansów sprawuje ogólny nadzór w sprawach podatkowych i zapewnia jednolite stosowanie prawa podatkowego w Polsce m.in. udzielając wyjaśnień i interpretacji organom podatkowym.
Przed wydaniem niniejszej Interpretacji organ podatkowy sprawdził, że w trybie art. 14 §1 pkt 2 ustawy – Ordynacja Podatkowa Minister Finansów w dniu 19 października  2012r. wydał   w celu jednolitego stosowania prawa Interpretację Nr PL/LS/833/89/APQ/12/223 w sprawie ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty podatku od nieruchomości z tytułu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych udostępnianych w drodze umowy pracownikom Służby Leśnej do bezpłatnego korzystania (Dz. Urz. MF z dnia 25 października 2012 r.)
 
Zakres przedmiotowy i podmiotowy Interpretacji Ministra Finansów, omówiony tam stan prawny oraz konkluzja tamtej Interpretacji są odpowiednikami zakresu, stanu prawnego i rozstrzygnięcia zawartych w niniejszej Interpretacji Nr FB.310.1.2013 Burmistrza Sławy, co spełnia wymóg jednolitego stosowania prawa podatkowego.
Wydana Interpretacja Nr FB.310.1.2013 dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
 
Na niniejszą interpretację przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego za moim pośrednictwem. Złożenie skargi musi poprzedzać wezwanie skierowane na piśmie do Burmistrza Sławy do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia doręczenia interpretacji. Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi  Burmistrza na wymienione wezwanie, a w przypadku nieudzielenia takiej odpowiedzi – 60 dni od dnia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
 
 
 
 
Otrzymują:
  1)  Adresat
  2)  a/a
 Do wiadomości:
1)Urząd Kontroli Skarbowej
        w Zielonej Górze
        ul. Stefana Batorego 18
        65-084  Zielona Góra
 
Sporz.H.K.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Halina Knop
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Knop
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-11 11:59:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Szczęsny
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-11 11:59:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Szczęsny
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-09-11 11:08:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony