Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XII/122/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-09-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XII/122/19 w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Sława i nadania jej Statutu

Na podstawie:

Na podstawie art. 5c ust.2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. 2013 poz.594 ze zm.  Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Powołuje się Radę Seniorów Gminy Sława, zwaną dalej Radą.
§ 2. Tryb wyboru członków Rady oraz zasady działania Rady określa Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
 
 
 
 
 
STATUT RADY SENIORÓW GMINY SŁAWA
 
Rozdział  1.
Postanowienia ogólne
§  1.  Statut Rady Seniorów Gminy Sława, zwanej dalej Radą określa cele, strukturę i kompetencje Rady, tryb powołania jej członków, ich prawa i obowiązki, zasady działania oraz finansowania.
§  2.  Rada reprezentuje środowisko seniorskie Gminy Sława, zrzeszoną w seniorskich organizacjach pozarządowych.
§  3. 
1.  Rada Seniorów składa się z 13 osób, które zamieszkują na terenie Gminy Sława.
2.  Członków Rady desygnują następujące organizacje, działające na rzecz osób starszych:
- Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów                                                     6 osób
- Akademia Dorosłego Człowieka                                                                                  3 osoby
- Związek Sybiraków                                                                                                    1 osoba
- Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet                                                                             3 osoby
 
§  4.  Terenem działania Rady jest obszar Gminy Sława, a siedzibą miasto Sława.
§  5.  Rada używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 
Rozdział  2.
Cele i zasady działania
§  6. 
1.  Celem głównym działania Rady jest tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych Gminy Sława poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie, integrowanie i pobudzanie aktywności obywatelskiej.
2.  Cele szczegółowe Rady to:
a) reprezentowanie praw osób starszych i ich środowisk wobec władz gminy
b) tworzenie pozytywnego wizerunku seniorów
c) włączenie osób starszych w życie publiczno-społeczne gminy
§  7.  Rada realizuje cele poprzez:
1. Ścisłą współpracę z władzami samorządowymi Gminy Sława przy rozstrzyganiu kwestii istotnych dla seniorów.
2. Współpracę z Burmistrzem Gminy oraz innymi partnerami życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego gminy.
3. Konsultowanie i opiniowanie projektów uchwał rady gminy dotyczących seniorów.
4. Wypracowanie i przyjmowanie wspólnych stanowisk odnośnie zagadnień dotyczących osób starszych, w tym również w sprawach konfliktowych dla środowisk seniorskich.
5. Udział w tworzeniu programów współpracy i innych dokumentów planistycznych z Samorządem Gminy
6. Dokonywanie wyboru i monitorowanie pracy przedstawicieli Rady w ciałach opiniodawczo-doradczych, powołanych przez Administrację Gminy.
7. Współpracę z mediami w celu budowania pozytywnego wizerunku seniorów.
8. Programowanie aktywności w zakresie kultury, rekreacji, turystyki i edukacji.
9. Opiniowanie i wnioskowanie w sprawach służących rozwojowi działań na rzecz osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.
10. Współpraca z organizacjami i instytucjami społecznymi w sprawach planowania i podejmowania działań na rzecz osób starszych.
11. Upowszechnianie wiedzy o potrzebach, prawach i możliwościach osób starszych.
 
Rozdział  3.
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§  8.  Członek Rady pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
§  9.  Członek Rady ma prawo:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu Rady
2) uczestnictwa z głosem stanowiącym w obradach
3) wyrażania i zgłaszania opinii, wniosków i postulatów dotyczących działalności Rady
§  10.  Członek Rady zobowiązany jest do:
1) aktywnego i systematycznego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Rady.
2) przestrzeganie Statutu oraz Uchwał Rady.
3) informowanie seniorów o działalności Rady.
§  11.  Członkostwo w Radzie ustanie wskutek:
1) rezygnacji członka rady z uczestnictwa w radzie.
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach rady
3) śmierci radnego.
 
Rozdział  4.
Władze Rady i sposób funkcjonowania Rady
§  12.  Władzami Rady są:
1. Zebranie Rady
2. Zarząd Rady
1) najwyższą władzą Rady jest Zebranie Rady.
2) zarząd Rady składa się z 3 osób, wybranych przez Zebranie Rady na okres jej kadencji.
3) zarząd na bieżąco koordynuje działania Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
4) rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
5) odwołanie członka zarządu Rady następuje na wniosek co najmniej 4 członków Rady, złożony pisemnie nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem Rady, na którym ma być rozpatrywany oraz w trybie obowiązującym w § 11 Statutu.
§  13.  Kadencja Rady trwa 4 lata.
§  14.  Posiedzenia Rady zwołuje i ustala porządek obrad przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności, wiceprzewodniczący.
1.  Posiedzenie Rady odbywa się co najmniej raz na kwartał.
2.  Przewodniczący Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek
a) Burmistrza Gminy Sława
b) co najmniej połowy składu Rady
3.  O zwołaniu posiedzenia zawiadamia się listownie, a za zgodą członka Rady pocztą elektroniczną lub telefonicznie na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
4.  W zawiadomieniu podaje się terminy, miejsce oraz proponowany porządek obrad.
§  15.  Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwały.
1.  Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2.  W przypadku równiej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
3.  Podjęte uchwały przewodniczący przekazuje Burmistrzowi Gminy Sława.
§  16. 
1.  Z posiedzenia Rady sporządza się protokół z załączoną listą obecności, zawierający zwięzłe streszczenie przebiegu posiedzenia w szczególności podjęte uchwały wraz z wynikami głosowania.
2.  Protokół podpisuje przewodniczący.
3.  Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
4.  Decyzje zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.
§  17.  Do kompetencji Zarządu Rady należy:
1) reprezentowanie Rady na zewnątrz i działanie w ich imieniu
2) realizacji uchwał Zebrania Rady
3) zwoływanie Zebrań Rady
4) opracowanie planu pracy Rady
5) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Rady
§  18.  Rada korzysta ze wsparcia (zaplecza organizacyjno-finansowego) Samorządu Gminy.
§  19.  Rada konstytuuje się na pierwszym zebraniu.
1.  Pierwsze zebranie Rady organizuje grupa inicjatywna do spraw utworzenia Gminnej Rady Seniorów przed ukonstytuowaniem się Rady grupa inicjatywna stwierdza spełnienie wymogów formalnych członków Rady.
2.  Po ukonstytuowaniu się Rady grupa inicjatywna rozwiązuje się.
§  20.  Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalania.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-04 13:10:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-04 13:34:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-04 13:36:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
123 raz(y)