Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

V/40/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2019-02-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr V/40/19 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Sława na czas nieoznaczony i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Panią ****** ******** dotyczącej nieruchomości, część działki oznaczonej nr ewid. 540/4 o pow. 50 m2, obręb Sława, objętej księgą wieczystą ZG1W/00013417/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy z Panią ****** ********na czas nieoznaczony, dotyczącej nieruchomości, część działki oznaczonej nr ewid. 540/4 o pow. 50 m2, obręb Sława, objętej księgą wieczystą ZG1W/00013417/2 , prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wschowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
 
Nieruchomość opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy Sława i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż rada gminy może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Powyższa nieruchomość stanowi przydomowy ogródek dzierżawców. Mając na uwadze powyższe zasadne jest zawarcie kolejnej umowy na czas nieoznaczony.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-04 14:42:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-06 10:31:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-06 10:31:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)