ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/142/19Drukuj informacjęAkt prawny: XV/142/19

Szczegóły informacji

XV/142/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/142/19 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu oraz osiągnięty wynik sportowy dla Gminy Sława

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. 1. Ustanawia się okresowe stypendia sportowe, zwane dalej stypendiami, dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.
2. Stypendia są wyrazem uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć oraz są formą pomocy dla podniesienia poziomu wyszkolenia.
§ 2. Stypendia mogą być przyznane:
1. Osobie fizycznej reprezentującej klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Sława.
2. Osobie fizycznej zamieszkującej na terenie Gminy Sława, występującej w klubie sportowym mającym siedzibę poza terenem Gminy Sława.
§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe przysługuje osobom, które spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
1) w dyscyplinach indywidualnych:
a) zajęli miejsce I – III w ogólnopolskich zawodach mistrzowskich organizowanych przez odpowiednie związki sportowe;
b) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry w mistrzowskich zawodach międzynarodowych;
c) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.
2) w dyscyplinach zespołowych:
a) za uczestnictwo w rozgrywkach co najmniej IV Ligi w dyscyplinie piłka nożna;
b) posiadają klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić klub sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Sława lub klub, którego zawodnikiem jest mieszkaniec Gminy Sława.
2. Ustala się wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w § 3, wystawione przez odpowiednie polskie związki sportowe.
4. Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres dwunastu miesięcy, jednak na wniosek klubu sportowego we wniosku, o którym mowa w ust. 1, może skrócić okres wypłacania stypendium dostosowując go do kalendarza rozgrywek.
5. Wnioski o stypendium kluby sportowe składają w Urzędzie Miejskim w Sławie w terminie:
a) na rok 2019 do dnia 20 grudnia 2019 r. dla stypendiów wypłacanych w okresie za grudzień 2019 r.,
b) w kolejnych latach obowiązywania uchwały do dnia:
- 15 stycznia każdego roku dla stypendiów wypłacanych w okresie styczeń-czerwiec danego roku,
- 15 lipca danego roku dla stypendiów wypłacanych w okresie lipiec-grudzień danego roku.
6. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
7. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Sławy w drodze zarządzenia.
§ 5. 1. Wysokość stypendium wynosi brutto 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 złotych) miesięcznie.
2. Liczba stypendiów jest uzależniona od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.
3. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Sławy.
§ 6. 1. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w przypadku:
1) zawieszenia w prawach zawodnika, trwałego zdyskwalifikowania lub pozbawienia praw zawodnika;
2) zaniedbywania obowiązków prawidłowej realizacji procesu szkolenia, bądź naruszania obowiązujących regulaminów międzynarodowej organizacji sportowej, polskiego związku sportowego, okręgowego związku sportowego lub klubu sportowego;
3) nałożenia kary dyscyplinarnej przez jedną z wymienionych w pkt 4 organizacji;
4) zaprzestania uprawiania sportu lub dyskwalifikacji nałożonej decyzją właściwego organu;
5) zmiany przynależności klubowej;
6) na uzasadniony wniosek klubu wnioskującego o przyznanie stypendium z przyczyn innych niż wymienione powyżej.
2. Podmiot wnioskujący o przyznanie stypendium zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić pisemnie Burmistrza Sławy o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 1.
3. O pozbawieniu stypendium rozstrzyga Burmistrz Sławy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady


Bożena Wojciech
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 11:24:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 11:34:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 11:34:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony