ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/141/19Drukuj informacjęAkt prawny: XV/141/19

Szczegóły informacji

XV/141/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-11-26

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XV/141/19 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Na podstawie:

Na podstawie art.5a ust.1ustawy zdnia 24kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz.U. z2019r., poz.688), po przeprowadzeniu konsultacji zorganizacjami pozarządowymi wtrybie art.5 ust. 5 ustawy odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Program określa:
1) cel główny i cele szczegółowe programu;
2) zakres przedmiotowy;
3) zasady współpracy;
4) formy współpracy;
5) tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych  konkursach ofert;
6) sposób realizacji programu;
7) priorytetowe zadania publiczne;
8) wysokość środków planowanych na realizację programu;
9) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;
10) sposób oceny realizacji programu;
11) okres realizacji programu.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) komisjach konkursowych - rozumie się przez to komisje konkursowe ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych;
2) konkursie ofert - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Sławy;
5) programie - rozumie się przez to program współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
6) stronie Gminy - rozumie się przez to stronę internetową znajdującą się pod adresem www.slawa.pl;
7) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1. Celem głównym programu jest określenie zasad regulujących współpracę Gminy Sława
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.
2. Cele szczegółowe obejmują:
1) kształtowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, w tym:
a) organizowanie i wspieranie działań społecznych i inicjatyw obywatelskich na rzecz Gminy i rozwoju więzi lokalnych;
b) rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej Gminy;
c) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycję;
d) promocję postaw obywatelskich i prospołecznych;
e) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
f) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
g) tworzenie warunków do wyrównywania szans życiowych niepełnosprawnych członków społeczności Gminy, w każdym aspekcie życia społeczności i rozwoju osobistego;
h) przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu;
i) wspieranie tworzenia infrastruktury społecznej;
2) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych;
3) wzmocnienie pozycji organizacji i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych, przez wspieranie oraz powierzanie im zadań, z jednoczesnym zapewnieniem odpowiednich środków na ich realizację;
4) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe;
5) zwiększenie aktywności organizacji w wykorzystaniu środków pozabudżetowych na rzecz mieszkańców Gminy.
§ 4. Gmina współpracuje z organizacjami w sferze zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-33 ustawy.
§ 5. Współpraca Gminy z organizacjami, mająca charakter finansowy lub pozafinansowy, odbywa się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz jawności.
§ 6. 1. Współpraca o charakterze finansowym może odbywać się w następujących formach:
1) powierzania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;
2) wspierania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;
2. Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w trybie konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia.
3. Powierzanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić w innym trybie niż określony w ust. 2, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przy porównywalności metod kalkulacji kosztów  oraz porównywalności opodatkowania.
4. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897) Gmina może zlecić organizacjom realizację zadań publicznych z pominięciem trybu konkursu ofert.
§ 7. 1. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 będzie ogłoszony w terminie do 31 marca 2020 roku.
2. W miarę potrzeb i możliwości finansowych, mogą być ogłaszane kolejne konkursy ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2020.
§ 8. 1. Formalnej i merytorycznej oceny ofert Komisja konkursowa dokonuje na podstawie karty oceny, której wzór określa Burmistrz w drodze zarządzenia.
2. Wykaz ofert, które spełniły wymogi formalne, publikowany jest na stronie Gminy Sława.
3. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza i składają się z co najmniej dwóch jego przedstawicieli.
4. Komisja konkursowa pracuje na posiedzeniach w składzie co najmniej 1/2 pełnego składu osobowego. Na każdym z posiedzeń komisji konkursowej sporządzana jest lista obecności.
5. Członkowie komisji konkursowej informowani są o posiedzeniu komisji z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
6. Członkowie komisji konkursowej na pierwszym posiedzeniu, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie dotyczące bezstronności, którego wzór określa Burmistrz.
7. Posiedzenia komisji konkursowej są protokołowane.
8. Posiedzeniami komisji konkursowej kieruje przewodniczący, którego wskazuje Burmistrz. W przypadku nieobecności przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy osoba pisemnie upoważniona przez Burmistrza.
9. Do zadań przewodniczącego komisji konkursowej należy w szczególności:
1) ustalenie przedmiotu i terminów posiedzeń komisji konkursowej;
2) inicjowanie i organizowanie prac komisji konkursowej;
3) zlecanie członkom komisji konkursowej przygotowania dodatkowych wyjaśnień dotyczących ofert.
§ 9. 1. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie realizacji tych zadań, które mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych określonych w § 18.
2. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na zakup gruntów, działalność gospodarczą, działalność polityczną i religijną.
3. Określone zadanie może być finansowane lub dofinansowywane jedynie ze środków przeznaczonych na jeden konkurs organizowany przez Gminę.
§ 10. 1. Gmina może przeprowadzić otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Sława, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych.
2. Wsparcie zadań realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych
ze środków, o których mowa w ust. 1, wraz z przekazaniem na ten cel dotacji, może być udzielone wyłącznie w przypadku realizacji zadań mieszczących się w priorytetowych zadaniach publicznych, o których mowa w § 18.
§ 11. Gmina w celu ułatwienia organizacjom nawiązywania kontaktów oraz wzmocnienia współpracy będzie zapraszała przedstawicieli organizacji do udziału w organizowanych przez siebie spotkaniach, wyjazdach, konferencjach lub seminariach związanych ze współpracą samorządu z organizacjami.
§ 12. Gmina może wspomagać technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje realizujące
na jej terenie swoje zadania statutowe, o ile są one zgodne z zadaniami Gminy.
§ 13. Gmina może, w ramach inicjatywy lokalnej, zawrzeć z organizacją umowę na realizację zadania publicznego i przekazać jej na podstawie umowy użyczenia na czas trwania tej umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.
§ 14. Gmina w zakresie realizacji zadań własnych może zawierać porozumienia o pozafinansowej współpracy z organizacjami.
§ 15. Burmistrz może objąć honorowym patronatem działania lub programy prowadzone przez organizacje.
§ 16. 1. Gmina na etapie tworzenia projektów aktów prawnych dotyczących organizacji oraz innych spraw ważnych dla mieszkańców Gminy, zasięga opinii organizacji.
2. Przystępując do tworzenia strategii, programów społecznych oraz innych aktów wpływających na współpracę organizacji z Gminą, Gmina zaprasza do współpracy organizacje. W razie potrzeby mogą być tworzone wspólne zespoły robocze.
§ 17. Organizacje realizujące zadania publiczne na podstawie zawartych umów zobowiązane są do:
1) promowania Gminy Sława poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących zadań finansowanych i dofinansowanych ze środków Gminy informacji o zaangażowaniu Gminy w realizację wspólnego projektu, a także do zamieszczania herbu i/lub logo Gminy Sława;
2) informowania w trakcie wykonywania zadania o wsparciu finansowym ze strony Gminy.
§ 18. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Gminy Sława z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 należą w szczególności:
1) działania podejmowane w ramach upowszechniania kultury;
2) działania podejmowane w ramach rozwoju wspólnoty samorządowej;
3) działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i opieki nad zabytkami;
4) wspieranie aktywności turystycznej mieszkańców Gminy oraz turystycznych projektów łączących pokolenia;
5) zapobieganie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych;
6) prowadzenie działań na rzecz ochrony zwierząt;
7) działania m.in. edukacyjne, konsultacyjne i informacyjne, dotyczące ochrony oraz promocji walorów środowiska, przyrody i krajobrazu;
8) zrównoważony rozwój, w tym:
a) promowanie oszczędnego i racjonalnego zużycia energii;
b) popularyzowanie energii odnawialnej oraz edukacja ekologiczna;
c) promująca racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
d) racjonalizacja gospodarki odpadami, polegająca na ograniczeniu powstawania odpadów, promocji segregacji, recyklingu oraz odzysku odpadów;
e) prowadzenie i wsparcie edukacji ekologicznej;
f) ochrona dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego;
9) działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji z takich względów jak: płeć, narodowość, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie rasowe i etniczne, orientacja seksualna, religia i wyznanie, pochodzenie społeczne;
10) działania mające na celu popularyzację kultury fizycznej i sportu;
11) działania z zakresu ochrony ludności;
12) działania z zakresu opieki społecznej.
§ 19. Przyjmuje się roczny okres realizacji programu, tj.: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
§ 20. Na realizację programu planuje się przeznaczyć kwotę nie większą niż 265 000,00 złotych rocznie.
§ 21. 1. Projekt programu współpracy na rok 2020 powstał na bazie programu współpracy na 2019 rok, z uwzględnieniem zmian ustawowych oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych. Za jego przygotowanie odpowiedzialny był Burmistrz Sławy.
2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami, w sposób określony w uchwale XXIV/177/12 Rady Miejskiej w Sławie dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 3, zamieszczone jest na stronie internetowej Gminy.
§ 22. 1. Bieżącym monitoringiem realizacji programu zajmuje się Burmistrz Sławy.
2. Monitoring polega na ocenie realizacji opisanych zasad i trybów współpracy. Program podlegać będzie systematycznej i obiektywnej ocenie w zakresie założeń, procesu realizacji i rezultatów oraz pod względem stosowności, skuteczności, trwałości, efektywności a także użyteczności podjętych decyzji
3. Uzyskiwane w czasie realizacji programu informacje, uwagi, wnioski i propozycje dotyczące realizowanych projektów będą wykorzystywane do usprawnienia bieżącej współpracy Gminy z organizacjami.
4. W rocznym sprawozdaniu z realizacji programu Burmistrz Sławy dokonuje oceny stanu współpracy organizacji z Gminą w zakresie realizacji projektów oraz oceny uwag, wniosków i propozycji wypływających z tej współpracy.
5. Sprawozdanie z realizacji programu umieszczone zostanie na stronie Gminy i staje się podstawą do prac nad kolejnym programem współpracy.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Wiceprzewodnicząca Rady


Bożena Wojciech
 
 
uzasadnienie
 do uchwały w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Gminy Sława w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
 
Działalność organizacji pozarządowych jest ważną cechą każdego społeczeństwa obywatelskiego, a także istotnym elementem aktywizującym lokalną społeczność. Priorytetem każdego samorządu powinno być jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy i aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi. Daje ona możliwość osiągnięcia wspólnego, długofalowego celu, jakim jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie stopnia zaspokojenia różnych potrzeb społecznych.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy. Niniejszy Program powstał po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych i jest wyrazem polityki Gminy Sława mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz   zapewnienie na terenie gminy jak najlepszych warunków funkcjonowania ww. organizacjom. Przedstawiony projekt uchwały zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy w 2020 r., określa formy realizacji, informację o sposobie tworzenia programu, a także tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
Podjęcie uchwały z przedstawionymi zapisami niniejszego projektu ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców Gminy Sława.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Wojciech
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 11:24:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 11:29:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 13:34:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony