ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VII/87/19Drukuj informacjęAkt prawny: VII/87/19

Szczegóły informacji

VII/87/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VII

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-04-25

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VII/87/19 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) – Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Mając na uwadze pobudzenie aktywności obywateli w działaniach służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, poprzez realizację projektów zainicjowanych przez mieszkańców gminy Sława, które znalazły największe poparcie społeczne, określa się:
1) wymagania formalne, jakim powinny odpowiadać projekty zgłaszane do Sławskiego Budżetu Obywatelskiego (zwanego dalej SBO);
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.
2. Przez budżet obywatelski należy rozumieć wydzieloną część środków finansowych budżetu Gminy Sława, o wydatkowaniu której, w sposób wiążący, decydują mieszkańcy gminy Sława w drodze głosowania.
3. Burmistrz Sławy podaje do publicznej wiadomości kwotę planowaną na realizację budżetu obywatelskiego. O ostatecznej wysokości środków finansowych zdecyduje Rada Miejska w Sławie
w uchwale budżetowej.
4. Koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć 60 000 zł w danym roku.
5. Harmonogram przebiegu procedury SBO przygotowuje i ogłasza Burmistrz Sławy.
6. SBO realizowany będzie w trzech obszarach:
1) I obszar obejmuje miasto Sława,
2) II obszar obejmuje sołectwa liczące powyżej 450 mieszkańców,
3) III obszar obejmuje sołectwa do 450 mieszkańców.
Rozdział 2.
Wymogi formalne
§ 2. 1. Określa się następujące wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać projekty zgłaszane w ramach SBO:
1) projekt powinien dotyczyć zadań własnych gminy Sława i mieścić się w granicach administracyjnych gminy Sława,
2) realizacja projektu musi się zamknąć w ramach danego roku budżetowego,
3) projekt nie może być sprzeczny z obowiązującym prawem oraz planami, programami i strategiami gminy Sława,
4) zgłoszony projekt musi zawierać kalkulację kosztów realizacji zadania w kwocie brutto nie wyższej niż 60 000,00 zł,
5) dopuszcza się możliwość łączenia projektów wyłącznie w obrębie danego obszaru, pod warunkiem, że kwota wszystkich połączonych projektów nie przekroczy 60 000,00 zł,
6) projekt musi być złożony w terminie wyznaczonym w zarządzeniu Burmistrza Sławy, projekt złożony po terminie nie będzie rozpatrywany,
7) projekt podlega zgłoszeniu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w jeden z następujących sposobów:
a) w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sławie w godzinach pracy urzędu lub wysyła na adres Urząd Miejski w Sławie ul. Henryka Pobożnego 10, 67-410 Sława – decyduje data wpływu do urzędu.
b) pocztą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@slawa.pl   w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów;
8) do zgłoszenia należy dołączyć listę z podpisami mieszkańców popierających projekt, której wzór  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały , w liczbie nie mniejszej aniżeli określona w Rozdziale 3.
Rozdział 3.
Wymagana liczba podpisów mieszkańców
§ 3. Dla każdego projektu wymagana jest lista z podpisami co najmniej 10 mieszkańców gminy Sława popierających projekt, o której mowa w § 2. Ust. 1 pkt 8.
Rozdział 4.
Zasady oceny projektów
§ 4. 1. Projekty poddawane są ocenie przez komisję powołaną przez Burmistrza Sławy.
2. W skład komisji wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Sławie, przedstawiciele instytucji podległych, przedstawiciele jednostek pomocniczych oraz radni Rady Miejskiej w Sławie.
3. Ocena złożonych projektów polega na sprawdzeniu wymogów formalnych określonych w § 2, analizie technicznych możliwości realizacji zgłoszonego projektu z uwzględnieniem obowiązującego prawa oraz poszanowaniem zasady efektywnego gospodarowania środkami budżetowymi. Oceny dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wnioskodawca może być wezwany do uzupełnień, poprawienia oczywistych omyłek lub złożenia wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych.
5. Do głosowania dopuszczone są projekty, które uzyskały pozytywną ocenę.
6. Ocena negatywna projektu wymaga uzasadnienia.
7. Uzasadnienie o przyczynach decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania podpisuje przewodniczący komisji oceniającej projekty.
§ 5. 1. W przypadku decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania w wyniku negatywnej oceny projektu, wnioskodawca może wnieść odwołanie do Burmistrza Sławy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich wniosków.
2. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania wnoszącego oraz tytuł projektu.
3. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest odniesienie się w jego treści do uzasadnienia negatywnej oceny projektu.
4. Odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania rozpatruje Burmistrz Sławy
w terminie do 14 dni od daty wpływu odwołania do Urzędu Miejskiego w Sławie.
5. Informacja o wyniku rozpatrzenia odwołania zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy.
6. Wyniki procedury odwoławczej podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Sławie nie później niż w dniu ogłoszenia list projektów, o których mowa w § 5.
§ 6. 1. Po przeprowadzonej ocenie i zakończeniu procedury odwoławczej, utworzona zostanie lista pozytywnie ocenionych projektów.
2. Lista pozytywnie ocenionych projektów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Sławie.
3. Projekty zostaną przyporządkowane do jednego z obszarów zgodnie z § 1 ust. 6 i umieszczone na liście w kolejności wpływu do urzędu.
Rozdział 5.
Zasady głosowania
§ 7. 1. Głosowanie przeprowadza Burmistrz Sławy.
2. Głosowanie musi trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych.
3. Informacja o terminie, miejscu i sposobie głosowania podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Sławie.
§ 8. 1. Uprawnionym do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec gminy Sława.
2. W celu potwierdzenia uprawnienia do udziału w głosowaniu głosujący podają imię, nazwisko, adres zamieszkania.
§ 9. Mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę propozycji projektów do zrealizowania w ramach SBO. Głos oddaje się na formularzu papierowym, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1. Do przeprowadzenia i ustalenia wyników głosowania powołuje się komisję.
2. Głosy weryfikowane są pod względem ich ważności. Za nieważny uznaje się głos jeżeli:
1) został oddany przez osobę nieuprawnioną,
2) został oddany z użyciem innego formularza niż stanowiący załącznik nr 4,
3) został oddany przez jednego uprawnionego na ten sam projekt więcej niż jeden raz,
4) formularz nie zawiera czytelnie wypełnionych wszystkich wymaganych pól lub pola zostały wypełnione informacją inną niż wymagana,
5) formularz został doręczony po upływie terminu głosowania.
3. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów dla projektów, z których każdy mieści się pojedynczo w puli pieniędzy pozostałej do rozdysponowania, do realizacji zostanie skierowany projekt zarejestrowany jako pierwszy.
§ 11. Do realizacji przekazane zostaną te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów ważnych, z uwzględnieniem zapisów § 10 ust. 3, aż do wyczerpania puli środków w SBO.
§ 12. Burmistrz Sławy podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości nie później niż 21 dni od daty zakończenia głosowania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Sławie.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-29 15:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-29 15:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-29 15:52:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
148 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony