ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/76/19Drukuj informacjęAkt prawny: VI/76/19

Szczegóły informacji

VI/76/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/76/19 w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława.

Traci moc:

XVIII/131/12

Na podstawie:

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska w Sławie uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami.
§ 2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:
1) gminny
2) lokalny dotyczący mieszkańców określonego terenu gminy lub zainteresowanej grupy środowiskowej.
§ 3. 1. Decyzję o formie i terminie konsultacji podejmuje Burmistrz Sławy.
2. Konsultacje mogą być zarządzone w przypadku:
1) gdy wymóg konsultacji wynika z przepisów ustawy,
2) z własnej inicjatywy Burmistrza Sławy,
3) na wniosek komisji Rady Miejskiej,
4) na pisemny wniosek co najmniej 10% zamieszkałych mieszkańców gminy objętych konsultacjami.
3. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji określa:
1) sprawę będącą przedmiotem konsultacji,
2) obszar, na którym mają być przeprowadzone konsultacje,
3) termin przeprowadzenia konsultacji,
4) wybrany tryb konsultacji.
4. Zarządzenie o przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Sława, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami, co najmniej na 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
5. Wniosek mieszkańców o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt. 4 w sprawie przeprowadzenie konsultacji powinien dodatkowo zawierać:
1) wyznaczenie osoby reprezentującej wnioskodawców,
2) listę osób popierających wniosek zawierający ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz własnoręczne podpisy,
3) uzasadnienie wniosku,
4) proponowany tryb konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następującym trybie:
1) zebrań z mieszkańcami, których przedmiotowa sprawa dotyczy,
2) karty konsultacyjnej,
3) poprzez obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu lub wyłożeniu projektu aktu prawnego do publicznego wglądu i zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości wnoszenia uwag,
4) poprzez głosowanie mieszkańców.
2. Konsultacje mogą być prowadzone z zastosowaniem więcej niż jednego trybu.
§ 5. 1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w trybie zebrań z mieszkańcami Burmistrz Sławy:
1) ogłasza o terminie, miejscu, godzinie rozpoczęcia zebrania z mieszkańcami w sprawie przeprowadzenia konsultacji co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania,
2) powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji oraz przewodniczącego komisji,
2. Przewodniczącym zebrania jest powołany przez Burmistrza Sławy przewodniczący komisji, który z pozostałymi członkami komisji uczestniczy w zebraniu.
1) Przewodniczący zebrania informuje mieszkańców o sprawie będącej przedmiotem zebrania i możliwych rozwiązaniach.
2) Mieszkańcy wyrażają swoje stanowisko w głosowaniu jawnym.
3) Wybór stanowiska co do przedmiotu konsultacji następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów.
4) Z zebrania sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz pozostali członkowie.
§ 6. 1. W przypadku konsultacji przeprowadzanych w trybie karty konsultacyjnej Burmistrz Sławy:
1) ustala zasady wydawania i przyjmowania tych kart,
2) zapewnia obsługę administracyjno – techniczną,
3) określa wzór karty konsultacyjnej.
2. Karta konsultacyjna winna zawierać:
1) treść pytania (pytań) lub proponowany wariant,
2) miejsce na udzielenie odpowiedzi,
3) miejsce na pieczęć urzędową,
4) pouczenie o sposobie wyrażenie opinii.
3. Za nieważne uznaje się karty konsultacyjne:
1) inne niż ustalone przez Burmistrza Sławy,
2) bez pieczęci urzędowej,
3) zawierające odpowiedzi udzielone niezgodnie z pouczeniem na karcie konsultacyjnej,
4) przedarte.
§ 7. 1. Niezależnie od trybu przeprowadzania konsultacji Burmistrz Sławy może powołać komisję, której zadaniem będzie przeprowadzenie konsultacji zgodnie z trybem wskazanym przez Burmistrza.
2. W zależności od formy konsultacji do zadań komisji należy:
1) przygotowanie i wydawanie kart konsultacyjnych,
2) przeprowadzenie zebrań środowiskowych,
3) ustalenie zbiorczych wyników konsultacji i sporządzenie protokołów tych wyników,
4) przeprowadzenie głosowania mieszkańców, ustalenie wyników konsultacji i sporządzenie protokołów tych wyników.
§ 8. Konsultacje uważa się za przeprowadzone bez względu na liczbę mieszkańców biorących w nich udział jeżeli o terminie zostali powiadomieni co najmniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.
§ 9. Burmistrz Sławy ogłasza wyniki z przeprowadzonych konsultacji poprzez ich umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i sołectwach objętych konsultacjami oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sławie.
§ 10. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
§ 11. Traci moc Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2012 r.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Partycypacja obywatelska jest aktywnym uczestnictwem obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą. Zasadniczym celem prowadzenia konsultacji społecznych jest większe otwarcie na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do aktywnego zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Sława i budowania więzi w lokalnej społeczności. Konsultacje społeczne zwiększają aktywność i zaangażowanie organizacji społecznych oraz obywateli w sprawy gminy.
Pierwotna Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sława jest nieadekwatna do obecnego stanu prawnego. W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym szczególną formę konsultacji społecznych stanowi budżet obywatelski. Uchwała nr XVIII/131/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 26 stycznia 2012 r. w ogóle nie uwzględniała możliwości prowadzenia konsultacji poprzez głosowanie mieszkańców

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-04 11:34:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-04 11:52:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 11:52:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
38 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony