ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/77/19Drukuj informacjęAkt prawny: VI/77/19

Szczegóły informacji

VI/77/19

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: VI

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2019-03-28

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr VI/77/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 roku.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)i art. 11a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, organizacji społecznych i obwodów łowieckich działających na obszarze gminy, uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Niniejszą uchwałą określa się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sława w 2019 r.
§ 2. Realizacja programu.
1. Gmina Sława zapewnia opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku dla bezdomnych zwierząt, mieszczącym się we Wróblinie Głogowskim, ul. Żukowicka 1A, 67-200 Głogów,zwanym w dalszej części programu „Schroniskiem”, z którym Gmina Sława ma podpisaną umowę.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi i ich dokarmianie będzie realizowane:
1) we współpracy z Gminą Sława społecznych opiekunów – karmicieli kotów poprzez dokarmianie bezdomnych kotów, w szczególności w okresie zimowym, poprzez zakup i wykładanie karmy w miejscach bytowania kotów;
2) poprzez działania zmierzające do ograniczania populacji kotów wolnożyjących za pomocą zabiegów sterylizacji i kastracji wykonywanych przez lekarza weterynarii, z którym Gmina Sława ma zawartą umowę;
3) poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla kotów i organizowanie ich adopcji. W przypadku oddania zwierzęcia do adopcji, na wniosek nowych właścicieli, Gmina Sława pokrywa koszty jego sterylizacji lub kastracji;
4) poprzez stworzenie rejestru opiekunów kotów wolnożyjących.
3. Odławianie bezdomnych zwierząt  i umieszczanie ich w schronisku dla zwierząt.
1) Odławianie bezdomnych zwierząt odbywać się będzie każdorazowo w razie zaistnienia takiej konieczności.
2) Odławianie bezdomnych zwierząt wykonywać będzie Schronisko.
4. Obligatoryjną sterylizację lub kastrację zwierząt bezdomnych przeprowadza Schronisko na podstawie zawartej umowy. Schronisko zapewnia przeprowadzenie powyższych zabiegów przez osoby do tego uprawnione.
5. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt odbywać się będzie poprzez:
1) umieszczanie informacji  o bezdomnych zwierzętach w miejscach zwyczajowo przyjętych na obszarze gminy, tj. w prasie lokalnej, stronie internetowej www.slawa.pl  , tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim w Sławie oraz portalach społecznościowych;
2) zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów o tematyce bezdomności zwierząt;
3) schronisko, na podstawie zawartej umowy.
6. Usypianie ślepych miotów wykonywane będzie wyłącznie przez lekarzy weterynarii, którzy są uprawnieni do zakwalifikowania zwierząt przeznaczonych do uśpienia, jako ślepy miot, przez:
1) schronisko w oparciu o zawartą umowę;
2) lekarza weterynarii, z którym Gmina Sława ma podpisaną umowę.
7. W celu zapewnienia miejsca w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne w miejscowości Śmieszkowo 47.
8. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizujelekarz weterynarii Zbigniew Rusowicz - Usługi Weterynaryjne Zbigniew Rusowicz, ul. Wiejska 28, 67-410 Sława, na podstawie zawartej z Gminą Sława umowy.
9. Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, realizuje Schronisko, w którym znakowane są wszystkie zwierzęta przywiezione z terenu Gminy Sława, co pozwoli na sprawne odnalezienie właścicieli zagubionych zwierząt.
§ 3. Finansowanie programu.
1. Wydatki przeznaczone na realizację Programu są zabezpieczone w budżecie Gminy Sława na rok 2019zgodnie z podziałem według poniższej tabeli.
Lp.
Sposób wydatkowania
Środki finansowe (zł)
1.
Odławianie oraz pobyt psów w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Głogowie
Obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt
30.000,00
2.
Opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi
w wypadkach komunikacyjnymi obejmującymi: przeprowadzenie badań klinicznych i rtg, odrobaczenie, odpchlenie, wykonanie cyklu szczepień, przeprowadzenie zabiegów, podawaniu leków, leczenie stacjonarne
i w uzasadnionych przypadkach przeprowadzanie eutanazji zwierząt, usypianie ślepych miotów oraz opieka nad kotami wolno żyjącymi
6.000,00
3.
Opieka i wyżywienie bezdomnych zwierząt
4.000,00
 
 
4.
Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt (promowanie adopcji) oraz zakup worków biodegradowalnych na psie odchody
1.000,00
5.
Zapewnienie miejsca i opieki dla zwierząt gospodarskich
w gospodarstwie rolnym
1.000,00
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) Rada Miejska w Sławie określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 
            Zgodnie z treścią art. 11a ust. 1 ww. ustawy podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i zasadne.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-04 11:34:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-04 11:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-04 11:56:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
45 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony