ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/22/18Drukuj informacjęAkt prawny: III/22/18

Szczegóły informacji

III/22/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-20

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/22/18 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin niniejszy ma na celu określenie praw i obowiązków Zakładu oraz odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład
§ 2. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia:
1. „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.);
2. „regulamin”- rozumie się przez to „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sława”.
3. „Zakład”, należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków i stosownie do art.16 ust.1 ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków uzyskało zezwolenie lub też w trybie art.16. ust. 3 powołanej ustawy jest zwolnione z obowiązku uzyskania takiego pozwolenia.
Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 3. 1. Zakład ma obowiązek dostawy wody do nieruchomości, o której mowa w umowie, zgodniez wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia nieruchomości o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,05MPa w miejscu włączenia do sieci o parametrach jakościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zakład dostarcza wodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi           w ilości zgodnie z warunkami przyłączenia nieruchomości nie mniejszej niż 1,5m3/h.
3. Zakład odbiera ścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkach przyłączenia nieruchomości nie mniejszej niż 1,5m3/h.
4. Zakład określa dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje, czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4. 1. Warunkiem zawarcia umowy przez odbiorcę usług jest wystąpienie z wnioskiem do Zakładu.
2. Zakład przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy, w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.
§ 5. Zakład udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące wzorce umowne, w szczególności Ogólne Warunki Umów, o ile się nimi posługuje.
Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH
§ 6. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
§ 7. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.
Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 8. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa do Zakładu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
2) adres do korespondencji;
3) w przypadku osób prawnych numer KRS albo wpis do właściwego rejestru;
4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług;
5) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
6) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku    dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
7) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane         ścieki,  w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia; 8) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków; 9) aktualną mapę do celów projektowych.
§ 9. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie do 30 dni od otrzymania wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 6, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
2) potwierdzać lub ustalić dostawę wnioskowanej ilości wody dostarczanej do nieruchomości;
3) potwierdzać lub ustalić odbiór wnioskowanej ilości ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
4) zawierać informacje o konieczności przeprowadzenia prób i odbiorów częściowych oraz końcowego, przy udziale przedstawicieli Zakładu;
5) wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż dwa lata.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać:
1) parametry techniczne przyłącza;
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego, wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej lub urządzenia pomiarowego.
§ 10. Każda nieruchomość powinna być przyłączona do sieci odrębnym przyłączem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym.


 
Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUGWODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH
§ 11. 1. Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług w Zakładzie, który udostępnia do wglądu niniejszy regulamin.
2. Dostęp do usług uwarunkowany jest technicznymi możliwościami istniejących urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych takimi jak: przepustowość, zdolność produkcyjna, lokalizacja nieruchomości, stan techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Rodzaj warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków bytowych lub odprowadzenia ścieków przemysłowych świadczonych przez Zakład uzależniony jest od rodzaju zabudowy obiektu budowlanego na terenie nieruchomości, który ma być przyłączony do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej uwzględniając nieruchomość istniejącą bądź projektowaną uzależnioną od rodzaju zabudowy czy jest to zabudowa: jednorodzinna, wielorodzinna, zakład produkcyjny/usługowy, obiekt handlowy, obiekt biurowy, obiekt użyteczności publicznej lub inny rodzaj zabudowy obiektu posiadający określoną charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda lub odprowadzane ścieki.
Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ ZAKŁAD ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 12. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
2. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
§ 13. 1. Po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, Zakład uzgadnia termin odbioru, nie dłuższy niż 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 10 ust. 2, są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.
§ 14. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
a) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i adres przyłącza,
b) termin odbioru proponowany przez osobę ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),
b) skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
c) uwagi dotyczące różnic pomiędzy uzgodnioną dokumentacją, a realizacją przyłącza.

 
Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW
§ 15. 1. Zakład ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjętym z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Zakład ma obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W przypadku przewidzianego wstrzymania zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dostawie wody przekraczającej 24 godziny Zakład ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 16. W  przypadku  niedotrzymania  odpowiednich  parametrów  dostarczanej  wody,  Zakład ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty.
Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG,  W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 17. Zakład jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
§ 18. Zakład jest zobowiązany do udzielania, na żądanie odbiorców, informacji w związku z niedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:
1) 12 godzin – na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług;
2) 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w punkcie 1).
§ 19. W siedzibie Zakładu winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Sława taryfy cen i stawek opłat;
2) tekst jednolity Regulaminu obowiązującego na terenie Gminy Sława.
§ 20. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania umowy przez Zakład, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.
2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zakład jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 21 dni od dnia jej wniesienia. W szczególnych przypadkach, wymagających dodatkowych ustaleń, termin może być wydłużony maksymalnie do 30 dni.
Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 21. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 22. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej lub upoważnionego pracownikaGminy w umownie ustalonych okresach.
§ 23. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje do Zakładu informacje o ilości wody pobranej.
Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XLV/250/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rady Gminy Sława w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 12:14:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 12:17:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31 13:16:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony