ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/20/18Drukuj informacjęAkt prawny: III/20/18

Szczegóły informacji

III/20/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: III

Kadencja: VIII

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-20

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr III/20/18 w sprawie : uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Sława na rok 2019.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9,pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z póź.zm.) oraz  art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217,art. 218, art.220, art. 222, art. 235,  art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z póżn. zm.)   Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  61.062.917,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1. Dochody bieżące wynoszą  58.097.033,98 zł
2. Dochody majątkowe wynoszą 2.965.883,72 zł.
§ 2. Ustala się:
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości  63.662.917,70  zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące wynoszą 54.818.734,56 zł, w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych wynoszą  31.819.715,40 zł, z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przeznacza się kwotę  22.883.993,30 zł
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przeznacza się kwotę 8.935.722,10 zł
b) dotacje na zadania bieżące wynoszą 5.544.540,16  zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą  15.973.946,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynoszą 287.528,00  zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji wynoszą  432.405,00 zł
f) obsługa długu wynosi  760.600,00 zł
2) wydatki majątkowe wynoszą 8.844.183,14 zł.
§ 3. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 4. Określa się:
1. Deficyt budżetu gminy, w kwocie 2.600.000,00 zł, będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody budżetu gminy w wysokości 3.302.800,00 zł,
3. Rozchody budżetu gminy w wysokości 702.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. W budżecie gminy tworzy się:
1. Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości   294.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na „zarządzenie kryzysowe” w wysokości  156.000,00 zł.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 13.722.577,00  zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 .
§ 7. Ustala się:
1. Dochody w kwocie 335.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Wydatki w kwocie 335.000,00 zł, w tym:
- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych  w wysokości 315.000,00 zł,
- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości   20.000,00 zł.
§ 8. Ustala się:
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6,
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 559.587,82 zł do dyspozycji sołectw, z tego dla:
1. Sołectwa Bagno kwotę                         18.898,50 zł,
2. Sołectwa Ciosaniec kwotę                    40.084,96 zł,
3. Sołectwa Droniki kwotę                                   17.434,21 zł,
4. Sołectwa Gola kwotę                            21.598,29 zł,
5. Sołectwa Krążkowo kwotę                   33.404,13 zł,
6. Sołectwa Krzepielów kwotę                 44.066,00 zł,
7. Sołectwa Krzydłowiczki kwotę            14.231,07 zł,
8. Sołectwa Kuźnica Głogowska kwotę    22.193,16 zł,
9. Sołectwa Lipinki kwotę                        38.391,87 zł,
10. Sołectwa Lubiatów kwotę                   14.368,35 zł,
11. Sołectwa Lubogoszcz kwotę               25.030,22 zł,
12. Sołectwa Łupice kwotę                       44.935,42 zł,
13. Sołectwa Nowe Strącze kwotę                        14.139,56 zł,
14. Sołectwa Przybyszów kwotę              28.736,70 zł,
15. Sołectwa Radzyń kwotę                     31.802,56 zł,
16. Sołectwa Spokojna kwotę                   16.885,10 zł,
17. Sołectwa Stare Strącze kwotę             45.759,08 zł,
18. Sołectwa Śmieszkowo kwotę              32.305,91 zł,
19. Sołectwa Szreniawa kwotę                 16.930,86 zł,
20. Sołectwa Tarnów Jezierny kwotę       16.107,20 zł,
21. Sołectwa Wróblów kwotę                   22.284,67 zł.
§ 10. Ustala się dochody w kwocie 89.500,00zł związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz  wydatki w wysokości  89.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.
§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu  kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.300.000,00 zł.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.300.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia osobowe i  pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej wysokości 400.000,00 zł.
6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 5.500.000,00 zł.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sławie.
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sława
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grażyna Cyran
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-28 12:02:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Remigiusz Bachorski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-28 12:05:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Remigiusz Bachorski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-31 13:17:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
199 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony