ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XLV/272/18

Szczegóły informacji

XLV/272/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLV

Kadencja: VII

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Data podjęcia/podpisania: 2018-01-25

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie nr XLV/272/18 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych , prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz ustaleniatrybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Traci moc:

XXXIV/212/17

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.),oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.  Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazanych z budżetu Gminy Sława dla niepublicznych przedszkoli,  niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych mających siedzibę na terenie Gminy Sława, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,a także tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę na okres jednego roku budżetowego.
2. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, niepubliczną szkołę składa w Urzędzie Miejskim w Sławie wniosek o udzielenie dotacji w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.
3. Niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła podstawowa  która prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymuje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem dotację z budżetu Gminy w wysokości kwoty przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy, pod warunkiem, że osoba prowadząca w/w przedszkole, szkołę poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie dzieci,  które mają być objęte wczesnym wspomaganiem nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 3. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole przekazuje do Urzędu Gminy do dnia 10 każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień roboczy danego miesiąca, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 2 do uchwały,z wyszczególnieniem uczniów niepełnosprawnych z podaniem rodzaju niepełnosprawności, oraz dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Dotacja ma charakter roczny, a przekazywana jest w 12 częściachna wskazany we wniosku rachunek bankowy szkoły, przedszkola, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń i za grudzień przekazywana jest w terminie odpowiednio do 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego i obliczana jest w poszczególnych miesiącach w przeliczeniu na każdego ucznia wykazanego w informacji miesięcznej o faktycznej liczbie uczniów.
3. Osoba prowadząca niepubliczna szkołę, niepubliczne przedszkole zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji potwierdzającą aktualną liczbę uczniów i sposób wykorzystania dotacji.
4. W przypadku gdy do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Sława, osoba prowadząca przedszkole dołącza do informacji miesięcznej o której mowa w ust.1 informację o ilości uczniów spoza Gminy Sława.
§ 4. 1. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole sporządza miesięczne rozliczenie wykorzystanej dotacji obejmujące informację o kwocie otrzymanej dotacji, rodzaju poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania raty dotacji.
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok, osoba prowadząca podmiot dotowany przedkłada Burmistrzowi w terminie do 31stycznia następnego roku lub w przypadku gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od daty otrzymania ostatniej raty dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.
3. Dotacja niewykorzystana- nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, podlega zwrotowi zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych sfinansowanych ze środków z dotacji z budżetu Gminy Sława należy zamieścić zapis „Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gmina Sława w roku ……, w kwocie ……zł. oraz pieczęć i podpis osoby prowadzącej.
5. Podmiot dotowany zobowiązanyjest do przechowywania dokumentów finansowo-merytorycznych stanowiących podstawę rozliczenia otrzymanej dotacji oraz dokumentacji stanowiącej podstawę sporządzania informacji, o których mowa w § 4przez okres co najmniej 5 lat od końca roku, w którym została udzielona dotacja.
§ 5. 1. Burmistrz jest organem uprawnionym do kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu.
2. Upoważnione  przez Burmistrza do przeprowadzenia kontroli osoby mają prawo wstępu do niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola  oraz wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
3. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole jest zobowiązana do zapewnienia kontrolerowi warunków i środków do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielenia wyjaśnień, oraz w miarę możliwości udostępnienia oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.
4. W przypadku  braku  możliwości  zapewnienia kontrolerowi  warunkówniezbędnych  do  przeprowadzenia  kontroli,  niepubliczna szkoła, niepubliczne przedszkole dostarcza dokumenty  i inne materiały stanowiące podstawę pobrania i wykorzystaniadotacji na adres wskazany przez Burmistrza.
5. O kontroli powiadamia się pisemnie osobę prowadzącą niepubliczna szkołę,niepubliczne przedszkole.
6. Kontrola  rozpoczyna się  w chwili  okazania  upoważnienia  do  przeprowadzenia kontroli, które zawiera:
1) imię i nazwisko osoby lub osób przeprowadzających kontrolę;
2) nazwę kontrolowanej jednostki;
3) program  kontroli;
4) przewidywany czas trwania kontroli;
5) okres ważności upoważnienia.
7. Osoba kontrolująca może żądać wydania kopii dokumentów poświadczonych za zgodność  z oryginałem  oraz udzielenia  wyjaśnień na piśmie.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który doręcza się osobie prowadzącej kontrolowaną jednostką.
9. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do osoby prowadzącej niepubliczną szkołę, niepubliczne przedszkole kierowane  jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może określać stwierdzone nieprawidłowości w pobraniu i wykorzystaniu dotacji oraz zawierać wyliczenie dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości albo wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, i w razie stwierdzenia nieprawidłowości –zalecenia w sprawie ich usunięcia.
10. Od wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od jego otrzymania, prowadzący podmiot dotowany może zgłosić pisemne zastrzeżenia do Burmistrza.Podstawą zastrzeżeń może być zakwestionowanie zgodności ustaleń kontroli ze stanem faktycznym.
11. O sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrz powiadamia osobę prowadzącą podmiot dotowany  w terminie  14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
12. Jeśli osoba prowadząca podmiot dotowany nie wnosi zastrzeżeń od wystąpienia pokontrolnego, jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym poinformować na piśmie Burmistrza o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych, jeśli takie miały miejsce.
13. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie, lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy
§ 7. Traci moc: Uchwała Nr.XXXIV/212/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30marca 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla  niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół, prowadzonych na terenie Gminy Sława przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
 
 
 
 
Przewodniczący Rady


Sławomir Mazur
 
 
uzasadnienie
Dotychczasowe przepisy o dotowaniu szkół i przedszkoli zawarte w ustawie o systemie oświaty zostały uchylone, i zastąpione nową ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z tym została przygotowana nowa uchwała Rady Miejskiej opierająca się na zmienionych i aktualnych przepisach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Sława
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Cyran Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 14:51:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-01-29 14:49:22
Wprowadził informację do BIP: Remigiusz Bachorski Data udostępnienia informacji: 2018-01-29 15:39:42
Osoba, która zmieniła informację: Remigiusz Bachorski Data ostatniej zmiany: 2018-08-21 14:21:15
Artykuł był wyświetlony: 205 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Gminy Sława

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sławie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu